Všeobecné obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení
 2. Definice pojmů
 3. Uživatelský účet
 4. Provoz a využívání Účetního programu
 5. Předmět smlouvy
 6. Ceny služeb a platební podmínky
 7. Práva a povinnosti Provozovatele
 8. Práva a povinnosti Uživatele
 9. Ukončení smlouvy
 10. Zpracování a ochrana osobních údajů
 11. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
 12. Internetová stránka Provozovatele
 13. Uživatelská podpora
 14. Závěrečná ustanovení
 1. 1 Úvodní ustanovení

  1. 1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi společností EUROFAKTURA s.r.o., IČO: 060 48 447, se sídlem Křenová 479/71, Trnitá, 602 00 Brno, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 99747 (dále jen „Provozovatel“), a zákazníkem (dále jen „Uživatel“) v oblasti prodeje produktů a zboží a poskytování služeb Uživateli ze strany Provozovatele. Tyto VOP jsou závazné rovněž pro všechny osoby, kterým Uživatel v souladu s těmito VOP zřídí přístup k Účetnímu programu, tak jak je níže definován.
  2. 1.2 Podmínky a vztahy neuvedené v těchto VOP se řídí právním řádem České republiky, především příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a dále dle zákona č. 121/2000 Sb., o autorském právu, v platném znění (dále jen „autorský zákon“).
 1. 2 Definice pojmů

  1. 2.1 Pro účely těchto obchodních podmínek:Cenou se rozumí cena za Služby, které jsou určené Cenovými tarify a Uživatelskou podporou. Cena je odvislá od ceníku na Internetové stránce.

   Cenovými tarify se rozumí verze Služeb v rámci poskytování Účetního programu poskytovaných Provozovatelem s názvem ZDARMA, STANDARD a PREMIUM. Bližší specifikace Cenových tarifů je umístěna na Internetové stránce.

   Internetovou stránkou se rozumí webové stránky umístěné na adrese www.eurofaktura.cz provozované Provozovatelem.

   Osobními údaji se rozumí jakékoliv údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. zákon o ochraně osobních údajů, v platném znění, na základě kterých, je možné Uživatele, kterým je fyzická osoba podnikatel, přímo či nepřímo identifikovat.

   Smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi Provozovatelem a Uživatelem, na jejímž základě dochází k poskytování Služeb. Nedílnou součást Smlouvy tvoří VOP. Provozovatel a Uživatel se dohodli, že závazkové vztahy vzniklé ze Smlouvy se řídí právním řádem České republiky, především příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a autorského zákona.

   Službami se rozumí služby poskytované Provozovatelem, které zahrnují poskytování Účetního programu a Uživatelské podpory.Uzavřením smlouvy se rozumí přijetí návrhu Provozovatele na uzavření Smlouvy ve smyslu § 1731 občanského zákoníku ze strany Uživatele. Není-li výslovně dohodnuto jinak, je smlouva uzavřena až po úspěšném dokončení registračního procesu potvrzením Provozovatele služby Uživateli v textové podobě e-mailem nebo poskytnutím Služby. Odesláním této registrace Uživatel výslovně stvrzuje, že se seznámil s VOP a že s nimi souhlasí.

   Uživatelem se rozumí podnikající fyzická nebo právnická osoba, která projeví vůli využívat Služeb Provozovatele, výlučně pro obchodní účely. Účetní program není určen pro nepodnikající fyzické osoby – spotřebitele, což však nevylučuje oprávnění Uživatele zřídit fyzické osobě – nepodnikateli v souladu se Smlouvou přístup do Účetního programu.

   Účetním programem se rozumí online ekonomický systém poskytovaný ve formě Služby Provozovatelem.Uživatelskou podporou se rozumí Služba poskytovaná Provozovatelem prostřednictvím odborného poradenství v oblasti používání Účetního programu.

 2. 3 Uživatelský účet

  1. 3.1 Na základě registrace Uživatele provedené na Internetové stránce může Uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „Uživatelský účet“). Přihlášením se do svého uživatelského účtu,Uživatel souhlasí se zpracováním a sdílení osobních údajů v souladu se všemi právními předpisy o ochraně dat.
  2. 3.2 Při registraci na Internetové stránce je Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Uživatel při jakékoliv jejich změně povinen bezodkladně aktualizovat. Údaje uvedené Uživatelem v Uživatelském účtu jsou Provozovatelem považovány za správné.
  3. 3.3 Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a chránit je před zneužitím ze strany třetích osob. V případě porušení této povinnosti odpovídá Uživatel za škody, které budou Provozovateli nebo třetím stranám zneužitím jeho přístupových údajů způsobeny. Uživatel také zodpovídá za kvalitu přístupových hesel jím zvolených a zavazuje se tato hesla nepoužívat jinak než při užívání Účetního programu.
  4. 3.4 Provozovatel má právo zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Uživatel svůj Uživatelský účet nevyužívá déle než 1 kalendářní rok, či v případě, kdy Uživatel poruší své povinnosti ze Smlouvy (včetně VOP).
  5. 3.5 Uživatel bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Provozovatel neodpovídá za případnou škodu, které vznikne Uživateli v důsledku nedostupnosti Uživatelského účtu z důvodu nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení.
  6. 3.6 Data vložená Uživatelem do Účetního programu nejsou ve vlastnictví Provozovatele, Uživatel má právo kdykoliv si v průběhu trvání platnosti a účinnosti Smlouvy pořídit jejich zálohu. Uživatel je zodpovědný za data, která v rámci svého Uživatelského účtu do programu vloží. Uživatel je tedy vlastníkem takto vložených dat.
  7. 3.7 Účetní program mohou využívat jako koncoví uživatelé takové osoby, kterým Uživatel zřídí uživatelský přístup (dále jen „Koncový uživatel“). Uživatel bere na vědomí, že k započetí užití Účetního programu Koncovým uživatelem je nezbytný souhlas takového Koncového uživatele se zpracováním jeho osobních údajů Provozovatelem a dále souhlas takového Koncového uživatele s těmito VOP. Počet Koncových uživatelů, kterým může uživatel zřídit Uživatelský účet, se odvíjí od Cenového tarifu, který Uživatel využívá a jehož parametry jsou specifikovány na Internetové stránce.
  8. 3.8 Použití služby může vyžadovat, aby Provozovatel služeb zpracovával osobní údaje jménem Uživatele. Strany se shodují, že Uživatel je vlastníkem a správcem dat pro veškerá data, která se nahrávají do aplikace služeb Provozovatele, a tyto údaje mohou případně změnit nebo smazat. Provozovatel služeb je vždy zpracovatelem dat, který zpracovává data jménem Uživatele.
 3. 4 Provoz a využívání Účetního programu

  1. 4.1 Účetní program je ve smyslu autorského zákona autorským dílem, kdy majetková práva k dílu jsou v souladu s autorským zákonem oprávněn vykonávat Provozovatel. Uživatel není oprávněn užívat Účetní program jakýmkoli způsobem, který by jakkoli narušoval práva Provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje veškerá práva, která Uživateli nebyla výslovně udělena.
  2. 4.2 Provoz Účetního programu nemusí Provozovatel zajišťovat v případě, že jeho poskytování brání potíže na straně Uživatele nebo na straně jiných osob. Provoz Účetního programu tak nemusí Provozovatel zajišťovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci.

   Při provozu Účetního programu může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality provozu Účetního programu.

  3. 4.3 Uživatel nesmí v rámci Účetního programu používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení Provozovatele, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu.
  4. 4.4 Uživatel nesmí vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz serveru Provozovatele, na kterém je Účetní program provozován, nebo provádět jiné útoky na tento server, ani nesmí být při takové činnosti nápomocen třetí osobě. Objednatel nesmí Účetní program využívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v jeho užívání další zákazníky Provozovatele či jinak nepřiměřeně omezoval Provozovatele. Uživatel nesmí server Provozovatele, na kterém je Účetní program provozován, zatěžovat automatizovanými požadavky. Uživatel nesmí provádět programátorské změny Účetního programu.
  5. 4.5 Provozovatel užívá pro svůj hardware, sítě, datová centra a infrastrukturu několik záložních technologií, tak aby zajistil, že bude udržovat provoz on-line Účetního programu nepřetržitě a bez výpadků. Provozovatel provádí mezi svými servery replikaci dat v reálném čase, tak aby zajistil dostupné a bezpečné uložení dat Uživatele.
  6. 4.6 Poskytovatel pořizuje záznam všech údajů o Uživateli každý den po 19:00 hodině a tyto archivuje na bezpečném místě. Provozovatel si klade za cíl mít nejméně 7 denních záloh okamžitě k dispozici, a to pro účely obnovy po případné poruše Účetního programu či Internetové stránky.
 4. 5 Předmět smlouvy

  1. 5.1 Předmětem Smlouvy mezi Provozovatelem a Uživatelem je závazek Provozovatele poskytnout Uživateli Služby a závazek Uživatele zaplatit za Služby Cenu Provozovateli.
 5. 6 Ceny služeb a platební podmínky

  1. 6.1 Ceny jednotlivých služeb jsou uvedeny na Internetových stránkách na adrese www.eurofaktura.cz. Pokud není objednaná služba v ceníku uvedena a Provozovatel souhlasí s jejím poskytnutím, bude cena služby neuvedené v ceníku stanovena na základě dohody Provozovatele a Uživatele.
  2. 6.2 Cena je splatná vždy bezhotovostně převodem na účet Provozovatele č. 222793165/0600, vedený u společnosti Moneta Money Bank, a. s., nebo platební kartou prostřednictvím Internetové stránky. Cena je splatná nejpozději ve lhůtě splatnosti uvedené v daňovém dokladu – faktuře vystaveném Provozovatelem Uživateli. Daňový doklad – fakturu Provozovatel vystaví a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Uživatele či daňový doklad – fakturu vystaví v Uživatelském účtu Uživatele. V případě platby převodem na účet je Uživatel povinen uhrazovat Provozovateli Cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby.
  3. 6.3 V případě, že je tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, bude k Ceně připočtena daň z přidané hodnoty nebo jiná obdobná daň.
  4. 6.4 V případě prodlení Uživatele s placením Ceny Provozovateli vzniká Provozovateli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení a Uživatel se zavazuje Provozovateli tuto smluvní pokutu zaplatit.
  5. 6.5 V případě prodlení Uživatele s placením Ceny nebo její části je Provozovatel oprávněn přerušit plnění jakýchkoliv svých závazků vůči Uživateli, včetně poskytování Služeb, a to až do okamžiku uhrazení všech závazků Uživatelem. Možnost čerpání Služeb může být Provozovatelem odloženo až do okamžiku, kdy bude celá dlužná částka skutečně připsána na účet Provozovatele.
  6. 6.6 V případě, že dojde k předčasnému ukončení platnosti a účinnosti Smlouvy, má Provozovatel právo na Cenu za Služby pouze do dne, kdy Smlouva pozbude své platnosti a účinnosti. Případný přeplatek se Provozovatel zavazuje vrátit bezhotovostním převodem na bankovní účet Uživatele. Pokud bude banka účtovat poplatek za bezhotovostní platbu, je Provozovatel povinen vrátit Uživateli přeplatek ponížený o výši tohoto poplatku banky za bezhotovostní převod.
 6. 7 Práva a povinnosti Provozovatele

  1. 7.1 Provozovatel se zavazuje uchovávat účetní doklady a údaje, které Uživatel uloží do Účetního programu na Internetové stránce, a to nejméně po dobu trvání platnosti a účinnosti Smlouvy a v této době se zavazuje Uživateli umožnit přístup do těchto účetních dokladů a údajů.
  2. 7.2 Provozovatel nenese odpovědnost za správnost údajů a vedení účetnictví, které Uživatel uloží do Účetního programu na Internetové stránce.
  3. 7.3 Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití přístupového jména a hesla k Uživatelskému účtu.
  4. 7.4 Provozovatel nenese odpovědnost za nemožnost plnění v případě vyšší moci. V případě takové události oznámí Provozovatel nemožnost plnění neprodleně Uživateli.
  5. 7.5 Provozovatel má právo shromažďovat a užívat technické informace týkající se provozu Účetního programu u Uživatele. Tyto informace je oprávněn užít výlučně ke zlepšení Služby nebo k poskytnutí služeb objednaných Uživatelem u Provozovatele a nebude je zveřejňovat způsobem, který by mohl vést k identifikaci Uživatele třetími osobami. Uživatel tímto dává Provozovateli výslovný souhlas k tomu, aby tyto technické informace týkající se provozu Účetního programu u Uživatele, Provozovatel za účelem zlepšování Služby poskytnul rovněž třetím osobám majetkově propojeným s Provozovatelem či jeho vlastníky (zejména společnosti E-RAČUNI d.o.o. a všem společnostem spadajícím do skupiny E-RAČUNI).
  6. 7.6 Provozovatel se zavazuje veškeré informace a data získaná v souvislosti s provozem Účetního programu uchovávat pouze na serverech umístěných v Evropské unii.
  7. 7.7 Provozovatel Služeb si vyhrazuje právo VOP kdykoli změnit s účinností i v rámci stávajících smluvních vztahů, pokud je tato změna s ohledem na zájmy Provozovatele služeb pro Uživatele přiměřená; to je zejména případ, kdy je změna bez významných právních nebo ekonomických nevýhod pro Uživatele, např. změny v registračním procesu nebo změny kontaktních informací. Všechny ostatní změny VOP oznámí Provozovatel Služby registrovaným Uživatelům nejméně 4 týdny před plánovaným vstupem změn do platnosti. Změny budou sděleny Uživateli e-mailem. Pokud Uživatel nevznese námitky do 4 týdnů od obdržení oznámení, bude smlouva o užívání pokračovat po vstupu změn v platnost se změněnými podmínkami. Oznámení o změně Provozovatele Služby informuje Uživatele o svém právu podat námitky a o důsledcích námitky. V případě námitky má poskytovatel služby právo na ukončení smluvního vztahu s uživatelem při plánovaném vstupu změn v platnost.
  8. 7.8 Provozovatel je oprávněn zaznamenávat a uchovávat data o veškerém uživatelském přístupu Uživatele k Účetnímu programu, zejména pak následující:

   – údaje o uživatelských účtech

   – identifikace webového prohlížeče

   – IP adresa

   – čas a datum přihlášení / odhlášení / neúspěšného přihlášení

   – rozlišení obrazovky

   – název hostitele terminálu.

   Pro účely auditu je Provozovatel oprávněn zaznamenávat následující akce uvnitř Účetního programu:

   – všechny změny dokumentů

   – každý datový přístup k určeným osobním údajům.

  9. 7.9 Provozovatel je oprávněn provádět provozní změny systému pro vylepšení nebo jinak (např. vyvíjením nebo výměnou technického vybavení, údržbou nebo aktualizací softwaru) bez předchozího upozornění Uživatele. Za určitých okolností může být nutné pozastavit přístup k systému, obvykle mezi 22:00 a 06:00. Oznámení o takovém pozastavení bude zákazníkovi předáno, pokud je to možné. Provozovatel služeb nenese odpovědnost za následky takového pozastavení.
  10. 7.10 Provozovatel služeb se zavazuje přijmout veškerá nezbytná technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby zajistil bezpečné zpracování všech údajů o Uživatelích a zabránil náhodnému nebo nezákonnému zničení, ztrátě nebo zničení informací o systému a zabránění tomu, aby se takové informace dostaly do rukou jakékoli neoprávněné osobě. Provozovatel služeb plní své povinnosti vyplývající ze všech platných právních předpisů o ochraně údajů jako zpracovatel údajů.
 7. 8 Práva a povinnosti Uživatele

  1. 8.1 Uživatel se zavazuje užívat Služby v souladu s právním řádem České republiky.
  2. 8.2 Uživatel uzavřením Smlouvy bere na vědomí a souhlasí s platným ceníkem Služeb zveřejněném na Internetové stránce.
  3. 8.3 Uživatel nese odpovědnost za udržení svého přístupového jména a hesla k Uživatelskému účtu v tajnosti.
  4. 8.4 Uživatel je povinen poskytnout při uzavření Smlouvy pravdivé údaje o své osobě.
  5. 8.5 Uživatel se tímto vzdává vůči Provozovateli svých veškerých nároků na náhradu jakékoli škody, která mu v budoucnu vznikne nebo může vzniknout v důsledku porušení povinností Provozovatele vyplývajících ze Smlouvy nebo jiných právních předpisů, s výjimkou nároků na náhradu škody, kterých se podle platných právních předpisů nelze platně vzdát, pokud existuje důkaz o úmyslné hrubé nedbalosti Provozovatele a / nebo jeho zástupců.
  6. 8.6 Provozovatel nenese odpovědnost za soulad náležitostí vytvořených dokladů s platnými a účinnými právními normami a je pouze na Uživateli, aby se ujistil o jejich úplnosti a bezchybnosti.
  7. 8.7 Uživatel dále bere na vědomí, že Provozovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě Uživatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení Uživatele, za stav programového vybavení Uživatele, za zálohování dat Uživatelem a za případné zásahy třetích osob do programového vybavení Uživatele.
  8. 8.8 Uživatel souhlasí s tím, že elektronická pošta nebo číslo mobilního telefonu (pomocí e-mailové adresy a čísla mobilního telefonu poskytnutého Uživatelem) budou použity jako prostředek k zasílání faktur a připomenutí platby.
 8. 9 Ukončení smlouvy

  1. 9.1 Smlouvu lze ukončit:(I.) dohodou Provozovatele a Uživatele,(II.) odstoupením od Smlouvy učiněném Provozovatelem nebo Uživatelem v souladu s VOP nebo(III.) výpovědí Smlouvy.
  2. 9.2 Provozovatel je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy, když bude Uživatel v prodlení s úhradou Ceny nebo když dojde k hrubému porušení povinností Uživatele plynoucích ze Smlouvy. V tomto případě nemá Uživatel nárok na vrácení Ceny ze strany Provozovatele.
  3. 9.3 Uživatel je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy v případě hrubého porušení povinností Provozovatele plynoucích ze Smlouvy.
  4. 9.4 Každá smluvní strana je oprávněna Smlouvu vypovědět ve dvouměsíční výpovědní lhůtě.
  5. 9.5 Při ukončení Smlouvy dojde k ukončení veškerých služeb poskytovaných Provozovatelem a současně k vymazání veškerých dat spojených s Uživatelským účtem, a to nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne ukončení Smlouvy.
  6. 9.6 Odstoupení od Smlouvy z jakéhokoli výše uvedeného důvodu a výpověď Smlouvy kteroukoli ze stran Smlouvy musí být učiněno písemnou formou.
 9. 10 Zpracování a ochrana osobních údajů

  1. 10.1 V souvislosti s provozem Účetního programu může ze strany Provozovatele (z popudu Uživatele) docházet ke zpracovávání osobních údajů fyzických osob evidovaných v rámci databáze Účetního programu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“). Provozovatel a Uživatel jsou si vědomi skutečnosti, že v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů vystupuje Uživatel při plnění této smlouvy jako správce osobních údajů a Provozovatel v pozici zpracovatele osobních údajů. Z těchto důvodů je součástí smluvních vztahů mezi nimi i smlouva o zpracování osobních údajů podle ustanovení § 6 zákona o ochraně osobních údajů, obsažená v tomto článku (čl. 10) VOP.
  2. 10.2 Osobním údajem se pro účely Smlouvy rozumí informace týkající se fyzických osob, které podléhají ochraně dle zákona o ochraně osobních údajů a které byly Uživatelem či v souladu s jeho pokyny uloženy na server Provozovatele v souvislosti se Službou (dále společně jen jako „osobní údaje osob“).
  3. 10.3 Smlouvou Uživatel pověřuje Provozovatele ke zpracování osobních údajů osob. Uživatel je povinen zpracovávat osobní údaje osob v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Uživatel se zavazuje zajistit souhlas všech subjektů údajů se zpracováním jejich osobních údajů v rámci databáze Účetního programu, a to včetně souhlasu se zpracováním jejich údajů ze strany třetích osob, které pro Provozovatele zajišťují hostingové služby. Provozovatel může také požadovat udělení tohoto souhlasu přímo Provozovateli (jako správci) ze strany koncových uživatelů při jejich přihlášení do Účetního programu. Uživatel bere na vědomí, že jestliže Provozovatel zjistí, že Uživatel porušuje povinnosti stanovené zákonem o ochraně osobních údajů, je povinen jej na to neprodleně upozornit a ukončit zpracování osobních údajů (§ 8 zákona o ochraně osobních údajů). Uživatel, i osoba jednající za Uživatele, jako osoba, které byl vydán občanský průkaz, dává prokazatelný písemný souhlas ve smyslu ustanovení § 15a zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, k pořízení kopie tohoto občanského průkazu ze strany Provozovatele a dále dává prokazatelný písemný souhlas tím, že Provozovatel je oprávněn za účelem ověření totožnosti Uživatele požadovat zaslání kopie tohoto občanského průkazu ze strany Uživatele; to platí i pro jiné osobní doklady Uživatele.
  4. 10.4 Provozovatel není oprávněn bez předchozího souhlasu Uživatele předávat osobní údaje osob třetím osobám. Je však oprávněn využít třetích osob k technickému zabezpečení provozu služby (včetně zajištění hostingových služeb).
  5. 10.5 Ke zpracování osobních údajů osob bude docházet po dobu účinnosti Smlouvy a archivace dokumentů předaných na základě Smlouvy a dále po dobu, která je nezbytná k ochraně oprávněných zájmů Provozovatele.
  6. 10.6 Provozovatel se zavazuje přijmout v základním rozsahu opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům osob, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich jinému zneužití.
  7. 10.7 Provozovatel zajistí informovanost svých zaměstnanců a dalších osob pracujících s osobními údaji osob o tom, že tyto údaje je třeba uchovávat v tajnosti a neposkytovat je třetím osobám.
  8. 10.8 Uživatel, který je fyzickou osobou podnikatelem, je oprávněn písemně požádat Provozovatele o poskytnutí informace o Osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, jakožto i odvolat souhlas se zpracováním Osobních údajů, má právo k jejich přístupu a v případě porušení svých práv má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 10. 11 Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

  1. 11.1 Uživatel souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany Provozovatele souvisejících se Službami nebo podnikem Provozovatele na adresu Uživatele a se zasíláním obchodních sdělení třetích osob na adresu Uživatele.
  2. 11.2 Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou malé soubory sloužící Provozovateli k rozpoznání webového prohlížeče Uživatele (či koncového uživatele) při jeho komunikaci se Službou a k následnému využití některých funkcí Služby. V případě, že je možné závazky Provozovatele ze Smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Uživatele, může Uživatel souhlas podle první věty tohoto odstavce kdykoliv odvolat.
 11. 12 Internetová stránka Provozovatele

  1. 12.1 Přístup a používání Internetové stránky je bezplatné.
  2. 12.2 Uživatel bere na vědomí, že z technických či jiných důvodů může být ve výjimečných případech přístup k Internetové stránce omezen nebo přerušen.
  3. 12.3 Provozovatel je držitelem příslušných autorských práv v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o autorském právu, o právech souvisejících s autorským právem a o změně některých zákonů, v platném znění. Obsah Internetové stránky nelze uchovávat, upravovat ani šířit bez souhlasu Provozovatele.
 12. 13 Uživatelská podpora

  1. 13.1 V případě, že Uživatel nevyužívá Cenový tarif se zpoplatněnou Uživatelskou podporou, Provozovatel negarantuje vyřízení požadavku Uživatele v určité stanovené lhůtě.
  2. 13.2 V případě, že Uživatel využívá Cenový tarif se zpoplatněnou Uživatelskou podporou, bude jeho požadavek vyřešen přednostně před Uživateli, kteří nevyužívají Cenový tarif se zpoplatněnou Uživatelskou podporou.
  3. 13.3 Uživatel tímto uděluje Provozovateli výslovný souhlas s pořízením zvukového záznamu telefonického hovoru při poskytování Uživatelské podpory, a to za účelem zkvalitnění Služby a za účelem účtování Uživatelské podpory. Uživatel tímto dále uděluje Provozovateli a jeho pracovníkům přístup ke všem údajům Uživatelem vloženým do Účetního programu, a to za účelem vyřízení svého požadavku v rámci Uživatelské podpory.
  4. 13.4 Uživatel v rámci svých požadavků na Uživatelskou podporu není oprávněn uvádět žádné citlivé údaje.
 13. 14 Závěrečná ustanovení

  1. 14.1 Veškeré smluvní vztahy mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí právními předpisy České republiky.
  2. 14.2 Vztahy, které výslovně neupravují tyto VOP, se řídí občanským zákoníkem. Pokud vztah související s užitím Účetního programu nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem. Pro účely vztahů mezi Provozovatelem a Uživatelem se: a) vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku;b) vylučuje použití ustanovení § 1748, § 1799, § 1800, § 2435, § 2440 a § 2443 občanského zákoníku.
  3. 14.3 Provozovatel a Uživatel stanovili pravomoc soudů České republiky.
  4. 14.4 Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  5. 14.5 Provozovatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu, s čímž Uživatel souhlasí.
  6. 14.6 Všeobecné obchodní podmínky, které jsou uveřejněny na Internetové stránce, si Provozovatel vyhrazuje kdykoliv změnit. Pro Uživatele jsou závazné vždy platné a účinné VOP ve znění uveřejněném na Internetové stránce.
  7. 14.7 Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. června 2018.